ALGEMENE VOORWAARDEN THE COLOR RUN™ NEDERLAND

Hoofdstuk1: Algemeen
Hoofdstuk2: Privacy bepalingen en voorwaarden registratie Bezoeker
Hoofdstuk3: Voorwaarden voor het bezoeken van Evenementen
Hoofdstuk4: Voorwaarden voor te leveren diensten of producten door derden
Hoofdstuk5: Slotbepalingen

Bijlage 1: Actievoorwaarden win actie Ice Watch en The Color Run™ Nederland

Bijlage 2: Actievoorwaarden win actie Jet Airways en The Color Run™ Nederland

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Algemene informatie over de voorwaarden
1.1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

Onder organisator: IMG en Fjuze B.V alsmede The Color Run™ Nederland.
Onder deelnemer: diegene die met het aanschaffen van een ticket een overeenkomst van deelname is aangegaan.
Onder evenement: The Color Run™ Nederland

1.1.2
Deelnemer kan tegenover Organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden. Derden kunnen tegenover Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. In geval de vastgestelde data en/of tijdstippen gewijzigd worden, blijven deze algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht.

1.1.3
Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contracts partij in relatie tot The Color Run™ Nederland. Oprechts verhoudingen tussen The Color Run™ Nederland en een professionele contract partij zijn andere algemene voorwaarden van The Color Run™ Nederland dan de onderhavige van toepassing.

Artikel 2: Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden
1.2.1
Deze algemene voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de website van The Color Run™ Nederland.
1.2.2
Op de Website van The Color Run™ Nederland de contact gegevens van The Color Run™ Nederland die verantwoordelijk is voor de inhoud van haar Website.
1.2.3
Bij enige aankoop van een goed of afname van een dienst via een website en bij registratie van de Bezoeker op de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid  om kennis te nemen van deal algemene voorwaarden voordat hij over gaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.

Artikel 3: Definities

“Algemene voorwaarden”:

De  onderhavige  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere  rechtsverhouding tussen een consument (hierna de Bezoeker) en The Color Run™ Nederland met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.

“The Color Run™ Nederland”:

The Color Run™ Nederland welke gebruiker is van deze algemene voorwaarden jegens de Bezoeker van haar Website of haar Evenement waar voor deze in alle opzichten verantwoordelijk  voor is. The Color Run™ Nederland heeft eigen activiteiten, zoals een eigen website of Evenement;

“Website”:

Iedere website van The Color Run™ Nederland zoals deze door die rechtspersoon  geëxploiteerd en aangeboden wordt, op welke website deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarop – al dan niet tegenbetaling- aangeboden kan worden: nieuws, acties, prijsvragen, wedstrijden,  informatie  en  streamings,    merchandise,  een  forum  of  sociaal  netwerk  en waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets, verkoop van vervoersbewijzen of hotelkamers of andere diensten of producten;

“Diensten van derden”:
Diensten en producten van derden die worden aan geboden  op, dan wel via, een Website welke voor de Bezoeker zichtbaar worden middel het doorklikken naar een pagina van deze derde binnen de Website of middels een hyperlink naar een volgende webpagina, op welke dienstenen producten van de derde steeds de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van diensten en producten jegens de Bezoeker geldig zijn en door de Bezoeker dienen te worden aanvaard voordat een product of dienst wordt afgenomen;

“Bezoeker”:
De Bezoeker van een Website en/of van een Evenement, of een koper van een Product op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze voorwaarden. De Bezoeker is steeds  een consument  die niet handelt  in de uitoefening  van een beroep  of bedrijf  of namens deze en de Bezoeker is degene die door de wet als ”wederpartij” wordt aangeduid in artikel6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek;

“Evenement”:
Ieder evenement, waar onder mede te verstaan een festival, dat georganiseerd wordt door The Color Run™ Nederland in Nederland voor haar rekening  en  risico  en  waarvoor  The Color Run™ Nederland  de  onderhavige  voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

“Product”:
Een  product  dat  door  The Color Run™ Nederland  wordt  aangeboden  aan  de  Bezoeker  op  de Website dat kan bestaan uit een digitaal(niet fysiek) product zoals een e-ticket dan wel een Merchandise product;

“Merchandise”:
Een  fysiek  product,  zoals  een  kledingstuk,  voorzien  van  een  merk,  naam,  logo  of enige artiesten naam van of in beheer van The Color Run™ Nederland, welk product via een marktkraam van The Color Run™ Nederland wordt verkocht, op welke koop bepaalde specifieke voorwaarden van toepassing zijn;

“Streaming”:
Via  het  internet  middels  een  verbinding  door  de computer  van  de  Bezoeker  beluisteren, afspelen en/of bekijken van een bestand op de Website, zonder dat bestand te transporteren naar de computer van de Bezoeker.

Artikel 4: Wijziging voorwaarden
1.4
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt als dan op de Website gepubliceerd. Vanaf  de  datum  van  publicatie  gelden  alsdan  de  gewijzigde  voorwaarden.  Indien  de Bezoeker  de gewijzigde  voorwaarden  niet wenst te accepteren  dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van The Color Run™ Nederland meteen te staken.

HOOFDSTUK 2 PRIVACY BEPALINGEN EN VOORWAARDEN REGISTRATIE BEZOEKER

Artikel 1: Privacy bepalingen
2.1.1
De  privacy bepalingen   in  deze  algemene  voorwaarden  komen  overeen  met  het ‘privacy beleid’ zoals dat op iedere website van The Color Run™ Nederland ook apart wordt gehanteerd en bekend gemaakt.

2.1.2
The Color Run™ Nederland respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er voorzorg dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

2.1.3
De gegevens  van de Bezoeker  worden  door The Color Run™ Nederland opgeslagen  en gebruikt  om  de  levering  van  Producten   en aanverwante   diensten  zo  snel  en gemakkelijk te laten verlopen als mogelijk en al dus enige overeenkomst uit te voeren. Daarbij herkent de Website de Bezoeker vooreen volgende keer doormiddel van een zogeheten ‘cookie’.   Voor   zover   nodig   verleent   de Bezoeker   hierbij   door aanvaarding van  deze  algemene  voorwaarden  toestemming  tot  het  gebruik van ‘cookies’.

2.1.4
Daarnaast worden de gegevens van de Bezoeker van een Website opgeslagen en gebruikt voor zover de Bezoeker zich heeft aangemeld binnen een forum, binnen het delen van gegevens  in de omgeving  van  een  sociaal  medium  zoals  Facebook  of Twitter en  voor  het  versturen  van  een  nieuwsbrief.  Tevens  worden  de  gegevens gebruikt om:

 1. a) de Bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
  b)materiaal,  een Product of informatie  toe te zenden waarde Bezoeker  omheeft verzocht c.q. welke is gekocht;
  c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of contests;
  d) om de informatie op de Website voor de Bezoeker aan te passen;
  e) door administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
  f) voor fraude en in breuk preventie;
  voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

2.1.5
De Bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat The Color Run™ Nederland of daaraan gelieerde derden hem informatie kan toe zenden per e-mail of per post. The Color Run™ Nederland zal deze informatie  niet aan een derde partij door verkopen dan wel   de  gegevens   voor  marketingdoeleinden   gebruiken,   tenzij  de Bezoeker daar via een opt-in mogelijkheid toe stemming voor heeft gegeven. De informatie die The Color Run™ Nederland van de Bezoeker vraagt (of in de toekomst zal vragen) is niet iedere  keer hetzelfde en verschilt naar gelang de toepassing  op de Website.

2.1.6
Bij deelname aan The Color Run™ Nederland stemt de deelnemer in met het gegeven dat er tijdens het evenement gefilmd en gefotografeerd zal worden. Deze beelden kunnen na afloop mogelijk gebruikt worden voor redactionele en commerciële doeleinden.

Artikel 2: Diensten door derden en privacy
2.2.1
Op  de  Website  van  The Color Run™ Nederland  worden  soms  diensten  of  aankopen aangeboden  door  derden,  waarbij  de Bezoeker
doorklikt  naar  de website  van  die derde partij.

Hier op ziet Hoofdstuk 4 Diensten door Derden van de ze algemene voorwaarden.  Of  de  Bezoeker  wordt  door gelinkt  naar  een derde  website  wordt meestal zicht baar in de status van de ‘huidige pagina’ die de Bezoeker op het scherm ziet.

2.2.2
Het Privacy Beleid van The Color Run™ Nederland en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, koopovereenkomsten of diensten geleverd door derden. De Bezoeker  dient zich zelf op de hoogte te stellen van de van toepassing  zijnde voorwaarden van de betreffende derde partij.

2.2.3
Indien op een dergelijke  website van een derde aan de Bezoeker  gevraagd  wordt gegevens in te vullen, geschiedt dat voor eigen risico en geldt voorde Bezoeker het privacy  reglement  en de algemene  voorwaarden  van die derde partij, die vermeld zullen staan op de website van deze derde partij. The Color Run™ Nederland is, behoudens opzet   of   grove   schuld, nimmer   jegens   de   Bezoeker   aansprakelijk   voor   de handelingen  die  een  derde  verricht  met  de  gegevens  van  de  Bezoeker  of  met betrekking tot de diensten of producten van de derde die al dan niet geleverd zijn aan de Bezoeker. Iedere aankoop, levering, bestelling die de Bezoeker verricht met de derde geldt als een overeenkomst tussen de derde en de Bezoeker, ongeacht of de Bezoeker op de website van de derde komt via de The Color Run™ Nederland Website.

HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN  EVENEMENTEN

Artikel 1: Algemeen
3.1.1
De   algemene    voorwaarden    in   dit   hoofdstuk    zijn   van   toepassing    op   alle toegangsbewijzen en vorm en derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten  betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden.

3.1.2
Door verkrijging en/of gebruik van toegangsbewijzen/of betreding van de locatie van  het  Evenement  en/of  kennisneming  van  deze  voorwaarden  via  de  Website aanvaardt  de Bezoeker  de inhoud van de ze voorwaarden.  Dit geldt ook in dien de verkrijging van een toegangsbewijs  op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

3.1.3 Het gebruik van glitter schmink in het gezicht is op eigen risico. De organisatie van The Color Run Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Deze glitter schmink bestaat uit:

Agua, Triehanolamine, carbomer, PVP, Parfum, PEG-40,  Hydrogenated Castor OIL, Benzyl Alcohol,  Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Tetrasodium, EDTA, Benzophenone -4, CI 19140

Artikel 2: Toegangsbewijs
3.2.1
Toegang tot het Evenement  wordt uitsluitend  verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd toegangsbewijs.

3.2.2
De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van The Color Run™ Nederland. Het toegangsbewijs  geeft de houder  recht op bijwonen van het Evenement.  Alleen  de houder van het toegangsbewijs  die het toegangsbewijs  als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. The Color Run™ Nederland mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook recht hebben de daarop is. The Color Run™ Nederland is niet  gehouden   ten  aanzien   van  geldige   toegangsbewijzen   nadere   controle   te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voorzorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door The Color Run™ Nederland dan wel een door The Color Run™ Nederland ingeschakeld(voor)verkoop adres verstrekte toegangsbewijs.

3.2.3
Vanaf  het  moment  dat  het  toegangsbewijs  aan  de  Bezoeker  ter  beschikking  is gesteld, rust der halve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

3.2.4
Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon en wanneer deze persoon het ticket verzekerd heeft dan gelden de volgende regels

The Reimbursement Program will provide a refund of the amount paid by Customer(s) for tickets to The color run 2018 should Ticket Holder(s) be unable to attend, such that they are unable to utilise the ticket(s), solely as a direct result of:
 • 1.1 Incapacity of the Ticket Holder(s) through Accident*, Bodily Injury* or Sickness* first commencing prior to the Event.
 • 1.2 Death of the Ticket Holder(s) or a member of their Immediate Family within thirty days prior to the date of the Event.
For a more broad cancellation insurance, please be referred to your own insurance company.
*1 Accident: means a sudden, unexpected and unintended, specific event which occurs at an identifiable time and place.
*2 Bodily Injury means an identifiable physical injury, including illness resulting from such injury, which is caused by an Accident occurring after the ticket was purchased.

*3 Sickness means an illness which is sufficiently debilitating to prohibit safe movement of the Ticket Holder concerned and their inability to travel and which did not exist before the ticket was purchased.

 

3.2.5
The Color Run™ Nederland behoudt  zich het recht om een maximum  te stellen  aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Bezoeker is als dan verplicht om zich aan het door The Color Run™ Nederland gestelde maximum te houden.

3.2.6
De Bezoeker is gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige(andere)vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenementen ieder onder deel daarvan.

3.2.7
De Bezoeker die zijn toegangsbewijs  om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoording voor gaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs  ter beschikking stelt en staat er jegens The Color Run™ Nederland voorin dat deze perso(o)n(en)deze verplichtingen nakomen.

3.2.8
Bij  overtreding  door  de  Bezoeker  van  (één  of  meer  van)  de  bepalingen  zoals genoemd in Hoofdstuk3 van deze algemene voorwaarden  is The Color Run™ Nederland gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of Bezoeker de(verdere)toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs(waar onder begrepen servicekosten)aan The Color Run™ Nederland, al dan niet via een(voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van  ongeldig   gemaakte   toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Artikel 3: Verboden voorwerpen
3.3.1
Het  is verboden glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk,dieren,wapensen/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder  -maar niet beperkt tot–spuitbussen  of CS gas), voor zich zelf of een ander mee te brengen naar- of in bezit te hebben op- de plaats waar het Evenement plaatsvindt,  deze te gebruiken  voor-of gedurende  een Evenement,  op straffe  van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

3.3.2
De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de(verdere)toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderden/of  overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel 4: Ontzegging toegang
3.4
The Color Run™ Nederland  houdt  zich  in  het  algemeen  het  recht  voor  bepaalde  personen  de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement   te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt tevens in dien naar het oordeel van The Color Run™ Nederland een Bezoeker een kledingstuk,  teksten of tekens(mee)draagt welke naar het oordeel van The Color Run™ Nederland aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie-of onrust opwekkend zou(den)kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder-maar niet beperkt tot–bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook in dien aannemelijk  is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs,  is The Color Run™ Nederland gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het  Evenement  te  ontzeggen.  De  Bezoeker  die  (verdere)  toegang  tot  het  Evenement  is ontzegt  of  van  het  Evenement   is  verwijderd, kan  geen  aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij(mogelijk)hierdoor lijdt.

Artikel 5 Film/en video beelden
4.5
Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van The Color Run™ Nederland  in  welke vorm dan ook,waaronder  begrepen  fotograferen,  filmen en het maken van geluids-en/of beeld opnamen, is verboden,als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

Artikel 6 Eigen risico
3.6.1
Het  betreden  van  de  plaats  waar  het  Evenement  plaatsvindt  waaronder  mede  te verstaan   de  eventuele   pendel bussen   die worden  ingezet  om  de  Bezoeker   te vervoeren naar de entree van het Evenement als mede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigenrisico. The Color Run™ Nederland kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden, uitgezonderd  het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van(de leiding van) The Color Run™ Nederland.

3.6.2
In het geval van schade, een ongeval of diefstal van eigendommen kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Deelnemer dient hiervoor zelf een verzekering te hebben afgesloten.

3.6.3
The Color Run™ Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden bij door kleurpoeder veroorzaakte schade aan kleding, eigendommen en/of haar. De Bezoeker is bij voorbaat op de hoogte van dit eventuele risico.

3.6.3
De  Bezoeker  is  er  uitdrukkelijk  mee  bekend  dat  er  tijdens  het  Evenement  luide muziek  ten  gehore  wordt  gebracht.  The Color Run™ Nederland  geeft  de  Bezoekers  het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Artikel 7: Programma
3.7
The Color Run™ Nederland zal er naar streven  dat het programma  van het Evenement  zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk  voor  afwijkingen  daarin  en  schade  welke  daardoor  voor  Bezoekers  en/of derden  mocht ontstaan. The Color Run™ Nederland is niet aansprakelijk  voor de inhoud  ende wijze  van  uitvoeren  van  het  programma   van  het  Evenement,   waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein.

Artikel 8: Nadere voorschriften
3.8.1
De Bezoeker van het Evenement  is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzing en van The Color Run™ Nederland, de vervoerder  die het pendel verkeer  uitvoert,  de exploitanten  van de plaats  waar het Evenement wordt gehouden, het orde personeel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

3.8.2
Bij  overtreding  van  een  gebod  of  verbod  volgt  onmiddellijk  verwijdering  van  de Bezoeker door het orde personeel.  Voor ieder Evenement kunnen specifieke  regels geld en voor het Evenemententerrein  of de locatie, welke regels ter plaats te kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van The Color Run™ Nederland vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 9: Overmacht
3.9
In  geval  van  overmacht  in  de  ruimste  zin  des  woords,  waaronder  in  dit  verband  mede begrepen het niet verkrijgen van een vergunning van de gemeente, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden en dergelijke,  heeft  The Color Run™ Nederland  het  recht  het  Evenement   te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

Artikel 10: Annulering of verschuiving
3.10.1
The Color Run™ Nederland is niet aansprakelijk voorschade, ontstaan door annulering dan wel  door  verschuiving   zoals  hierboven   vermeld. In geval van  verschuiving   of annulering van het Evenement als boven bedoeld,  zal The Color Run™ Nederland hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven. Uitsluitend in geval van annulering zal The Color Run™ Nederland het entreegeld, maar niet de bespreek gelden/administratiekosten aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren.

3.10.2
Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden  binnen een redelijk termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde  Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door The Color Run™ Nederland (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

Artikel 11:  Beeld- en geluidsopnamen

3.11.1
The Color Run™ Nederland is gerechtigd beeld-en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar  te  (doen)  maken  in  welke  vorm  en  op  welke  wijze  dan  ook.  Door  de verkrijging van een toegangs bewijs van het Evenementen/of door betreding van de locatie van het Evenement  verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk  toestemming  tot het  maken   van  voornoemde   opnamen   en  de  bewerking,   openbaarmaking   en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat The Color Run™ Nederland enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

3.11.2
De  Bezoeker  doet  hierbij  onherroepelijk  afstand  van  enig  belang  dat  hij/zij  zou kunnen  hebben  in  voornoemde  opnamen. Voor  zover  de Bezoeker  enig  naburig- en/of auteurs-en/of portretrecht  toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hier bijzonder enige beperking over aan The Color Run™ Nederland en doet hij/zij hier bij on herroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrecht en c.q. zal daar geen beroep op doen.

Artikel 12: Alcohol
3.12
Evenement is voor alle leeftijden. Tijdens het evenement zal er alcoholhoudende drank aanwezig zijn, maar er zal enkel worden geschonken aan diegene die 18 jaar en ouder zijn. Organisatie houdt zich het recht voor diegene die zich niet aan deze regel houden van het terrein te verwijderen en een boete te geven.

Artikel 13: Identificatie
3.13
Deelnemer is verplicht zich te kunnen identificeren om de Organisator in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichtingen van het niet verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 14: Festival
3.14
Alle voorwaarden  van dit hoofdstuk  zijn uitdrukkelijk  ook van toepassing  op een Festival georganiseerd   door   The Color Run™ Nederland.
HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR TE LEVEREN DIENSTEN OF PRODUCTEN DOOR DERDEN

Artikel 1: Betaling van E-tickets
4.1
Bij een aankoop door de Bezoeker van een e-ticket voor een Evenement van The Color Run™ Nederland wordt de betaling voor dit Product doorgaans afgehandeld voor The Color Run™ Nederland  door  een  derde  partij.  Deze  derde  partij  hanteert  doorgaans  ook  eigen  algemene voorwaarden ten opzichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs.  Opeen e- ticket zijn dan zowel deal gemene (betalings) voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhave algemene voorwaarden van The Color Run™ Nederland van toepassing.

Artikel 2: Aanbod standhouders op een Evenement
4.2
De  Bezoeker  van  een  Evenement  van  The Color Run™ Nederland  kan  op  dat  Evenement producten of diensten krijgen aangeboden door derden/standhouders, zoals drank en of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van kermisattracties. Hoewel The Color Run™ Nederland deze standhouders met zorg uitkiest, is The Color Run™ Nederland geen partij bijeen overeenkomst tussen de Bezoeker een deze   derde   partij.   The Color Run™ Nederland   die   het   Evenement   organiseert   is  nimmer aansprakelijkvoorwelkeschadedanookvoortvloeiendeuithetdoordeBezoekeraankopen of af nemen van een product of dienst, waar ondereen kermisattractie  van deze derde. De Bezoeker  vrijwaart  The Color Run™ Nederland van enige aanspraak  voor kosten of schade  die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoek er en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.
HOOFDSTUK 5: SLOTBEPALINGEN 

Artikel 1: Nadere gebruiksregels
5.1.1
De  Bezoekers   van  de  Website   zijn  steeds   verplicht   zich  te  houden   aan  de voorschriften en/ of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van The Color Run™ Nederland zoals die zijn gepubliceerd op de Website.

5.1.2
Voor zover de Bezoeker van de Website zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de  gebruiksregels  heeft  gehouden  kan  The Color Run™ Nederland,  afhankelijk  van  de concrete   omstandigheden,   haar verplichtingen   opschorten   of  de  overeenkomst ontbinden  zonder  tot  enige  schadevergoeding   verschuldigd  te  zijn  dan  wel  de nakoming vorderen.

Artikel 2: Informatie op de Website
5.2
Hoewel The Color Run™ Nederland grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing  op de Website besteed, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aarden inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhouden de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er links op de Website staan naar aanbiedingen,  Producten, materiaal of een website van een derde, is The Color Run™ Nederland niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die link, de toegangen de inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Onverminderd  haar  eventuele  andere  rechten  heeft  The Color Run™ Nederland  in  geval  van overmacht het recht om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten dan wel buiten rechtelijk   te  ontbinden,  zonder  dat  zij  tot  betaling  van  enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke The Color Run™ Nederland niet kan worden toegerekend,  omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een rechtshandeling of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid voorinformatie
5.3.1
The Color Run™ Nederland is nimmer  aansprakelijk  jegens  de Bezoeker  of derden  voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige Website ten zij vanwege op zet of bewuste  roekeloosheid  jegens  de  Bezoeker.  The Color Run™ Nederland  en  aan  haar gelieerde ondernemingen  of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of over een komst zullen nimmer aansprakelijk zijn voorschade, kosten, winstderving, verlies,  vervolgschade,  verlies  van  privacy  of  verlies  van  data  voor  enig  direct  of indirect gebruik of de werking van de Website.

5.3.2
The Color Run™ Nederland  garandeert  de  Bezoeker  uitdrukkelijk  niet  dat  de  Website, onderdelen daarvan of functies daar toe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren  of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internet gebruikers  en mogelijk  aanvallen  van  hackers  of  anderen  kan  The Color Run™ Nederland  evenmin instaan dat de Website of de door haar gebruikte server steeds vrij zullen zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De Bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen  te  nemen  zodat  diens  computer  is  beschermd  tegen  virussen  en dergelijke.

Artikel 4: Recht en intellectuele eigendom
5.4.1
Al hetgeen is gepubliceerd op de Website of wat daar toe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten-en label namen, Streamings, software, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van The Color Run™ Nederland of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

5.4.1
Bij  een  geconstateerde  overtreding  van  een  Bezoeker  van  de  wettelijke  regels behoudt The Color Run™ Nederland zich het recht voor hiervan de rechthebbende  op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Bezoeker.

Artikel 5: Conversie
5.5
Voor  zover  enige  bepaling  in  deze  voorwaarden  in  strijd  mocht  zijn  met  enig  wettelijk voorschrift  tast  dit  de  overige bepalingen  van  de  voorwaarden  niet  aan.  De  betreffende bepaling komt te vervallen en daar voor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

Artikel 6: Toepasselijk rechten bevoegde rechter
5.6
Op deze algemene  voorwaarden  is Nederlands  recht van toepassing.  Bij uitsluiting  is de Rechtbank   Amsterdam   bevoegd   om   van   geschillen   over   deze   voorwaarden,   een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.

BIJLAGE 1

Winactie Ice Watch en The Color Run™ Nederland

LOOPTIJD WINACTIE: De winactie voor de Ice lo begint op 12 april 2017 en eindigt op 15 april 2017. (“Looptijd winactie”).

ALLE REACTIES OP DE WINACTIE MOETEN BINNEN DE LOOPTIJD VAN DE WINACTIE WORDEN GEGEVEN.

VERKIESBAARHEID: De deelname is voor alle inwoners van Nederland.

HOE KUN JE MEEDOEN: Ga tijdens de looptijd van de winactie naar de officiële The Color Run™ Nederland én Ice-Watch Nederland pagina, “like” beide pagina’s en kies jouw favoriete kleur van de ICE lo. Alleen antwoorden die gegeven zijn tijdens de looptijd van de winactie dingen mee naar de prijs. Alleen personen die de officiële The Color Run™ Nederland én Ice-Watch Nederland Facebook pagina hebben geliked dingen mee naar de prijs. Uit alle inzendingen wordt een winnaar getrokken.

BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS: De winnaar van de winactie wordt bekendgemaakt op 16 april 2017, op de officiële The Color Run™ Nederland Facebookpagina. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van een medewerker van The Color Run™ Nederland Facebookpagina.

PRIJS: De twee winnaars ontvangen een ICE-Watch lo horloge. Winkelverkoopwaarde per horloge is €99.

De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is niet geassocieerd met Facebook.

The Color Run™ Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze winactie.

BIJLAGE 2

Winactie Jet Airways en The Color Run™ Nederland

Op de win-actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

De eerste Like, Share & Win actie loopt tot en met dinsdag 23 mei 2017. De tweede win-actie loopt tot en met 31 mei 2017.
De winnaar van de eerste social win-actie wordt bekendgemaakt op woensdag 24 mei 2017 en de winnaar van de tweede social win-actie wordt op donderdag 1 juni bekend gemaakt op de Facebook van The Color Run™.
Je mag meerdere berichten plaatsen op Facebook (dus meer kans om te winnen)
The Color Run heeft in samenwerking met Jet Airways de volgende prijzen beschikbaar:
2x twee tickets van Amsterdam naar India (Mumbai of Delhi)
De tickets zijn geldig van 28 mei 2017 tot en met 28 mei 2018 (met uitzondering van 15 juni 2017 t/m 15 augustus 2017 en van 15 december 2017 t/m 15 januari 2018)
De betreffende tickets mogen alleen gebruikt worden op de reguliere vluchten die door Jet Airways uitgevoerd worden. Zowel de vertrek als de retourvlucht moet gevlogen worden met Jet Airways op de route India/Europa & Europa/India. Het vertrek moet plaatsvinden voor het einde van de geldigheid van de tickets. De tickets kunnen niet verkocht of toegewezen worden aan andere partijen.
Minimale leeftijd van deelname is 18 jaar
Voorwaarden gelden voor beide routes: AMS-DELHI of AMS-MUMBAI